lørdag 26. desember 2015

Documentar: SLUTTEN PÅ EIERSKAP : The End of Ownership (VPRO Backlight)

Vi kan lære av historien. Motstand mot endring av eksisterende systemer fører til uro og krig. Dagens systemer er under press, og energisektoren er en grunnleggende faktor.  F.eks. Kort tid etter at Thomas Edison oppfant lyspæren, ble en komité samlet for å vurdere den økonomiske gjennomførbarheten av et slikt produkt. De bestemte seg for å maksimere lønnsomheten ved produksjon av lyspæren til å brenne på mer enn 1000 timer. Ved å innføre begrensninger på resultatene av forbrenningen, sikret de at mange flere pærer kunne produseres og dermed selges i et marked.

Arkitekten Thomas Rau mener at dette skaper et mijøproblem som belastes forbrukeren. Thomas Rau lanserte et teknologiselskap som fungerer for forbrukeren, og kostnadene med energiforbruket blir koblet til leieavgift for å holde energikostnadene nede. Programmet har resultert i astronomiske energibesparelser for næringslivet og kunder. Hans modell provoserer fram en  ny økonomisk modell langt utover lyspæren - og filmen "The end of Ownership" er en slik dokumentasjon. En potensiell framtid som kan endre hele samfunnet - fra at "tingene eier oss" til at "vi leier energien". Se filmen her:

onsdag 12. august 2015

POWER TO THE PEOPLE - MAKT TIL FOLKET

I Nederland tar vanlige borgere ansvar for å skape sine egne energikilder, gjennom å gjøre egen installasjon av solcellepaneler og vindmøller. Denne praksisen har vokst seg til en stor bevegelse, og truer overlevelsesevnen til de tradisjonelle kraftselskaper i regionen. Filmdokumentaren "Makt til folket", har utforsket dette fenomenet, og hvordan det har endret befolkningens tillit til økonomisk resultatfokusert selskapsstrukturer, og empowered deres evne til selvforsyning. Kan en lignende bevegelse gjøres mulig i andre land, og bidra til bedre miljø og helse for folket? Hva skjer når naboene samarbeider om å dele kostnadene ved alternative energi metoder, slik det har blitt gjort på den danske øya Samsø? Resultatet er alle de besparelser de nyter ved å slippe unna kraftselskapene, og overskuddet de tjener fra de energiene de selv produserer. I tillegg hevder filmen at disse "grønne energiprisene" ventes å ligge stabilt, i forhold til de tradisjonelle energikostnader vil fortsette å stige for hvert tiår. Praksisen får store konsekvenser for regionen som helhet; og det betyr at de sparer penger. Det som skjer i Nederland påvirker ikke bare økonomien. Men folket får tilbake kontrollen ved å bli sine egne leverandører, og samarbeider bedre for å danne et mer sammensveiset samfunn; spesielt å oppleve hva det vil si å leve i et virkelig demokratisk samfunn. Sammen unngår de store energiselskaper og blir uavhengige for fremtiden. Som dokumentert i filmen, det er bare et spørsmål om tid før en bærekraftig energirevolusjon i Samso begynner å ta tak i hele verden. Når forbrukerne omfavne muligheten til å bli energiuavhengige, vil de sannsynligvis føler seg inspirert til å fortsette utviklingen i andre områder av livet også. "Folket tar makten", sier Marjan Minnesma, en bærekraft entusiast, og en av flere entreprenørielle fag blir omtalt i filmen. "Dette er sosial bærekraft, noe som betyr at folk får gruppeforsikringer, eller de koker sammen eller tilby omsorg sammen for å holde de eldre i hjemmet." Makt til folket viser oss at revolusjonen har faktisk begynt, og det er ingen grense for hva vi kan oppnå når vi jobber sammen. Engelsk: In the Netherlands, ordinary citizens are assuming responsibility for generating their own sources of energy through the installation of solar panels and wind turbines. This practice has grown into a widespread movement, and threatened the viability of traditional power companies in the region. As explored in the documentary Power to the People, this phenomenon has altered the population's reliance on profit-centered corporate structures, and empowered their capacity for self-sufficiency. Can a similar movement be made possible in other realms of daily existence such as health care? When neighbors collaborate to share the costs of alternative energy methods, as it has been done on the Danish island of Samso, the entire community benefits. This is reflected in the savings they enjoy from bypassing the power companies, and the profits they incur from the surplus energies they generate. In addition, the film argues that green energy prices are expected to remain fixed as traditional energy costs continue to rise with each passing decade. The practice also has wider ramifications for the region as a whole; it means additional savings on the price tags of goods and services that customarily inflate with rising fuel and oil costs. What's occurring in the Netherlands transcends mere economics. By becoming their own suppliers, these consumers band together to form a more tight-knit community; one whose unified voice epitomizes what it means to live in a truly democratic society. Together, they are sidestepping big corporations by crafting an entirely new energy independent future of their own making. As evidenced in the film, it's just a matter of time before the sustainable energy revolution in Samso begins to take hold throughout the globe. Once consumers embrace the opportunity to become energy independent, they will likely feel inspired to continue the trend in other areas of their lives as well. "The people are taking charge," says Marjan Minnesma, a sustainability accelerator and one of several entrepreneurial subjects featured in the film. "There's social sustainability, meaning people get group insurances, or they cook together or offer care together to keep the elderly at home." Power to the People shows us that the revolution has indeed begun, and there's no limit to what we can achieve when we work together.

tirsdag 28. juli 2015

HUMAN ROBOT

The Human Robot Den menneskelige robot Den menneskelige robot utforsker grensene mellom de biologiske og mekaniske intelligenser, gjennom å dokumentere dette med intervjuer med forskere innen sosiologi, robotteknikk, etikk og filosofi. Å spørre "hvordan er mennesker mot mennesker?" oppnås en betraktning om robotdesign. Filmen fokuserer hovedsaklig utfra en Japansk kultur og deres positive tilnærming innen denne teknologiske utviklingen.... The Human Robot The Human Robot explores the boundary between biological and mechanical intelligence through interviews with sociologists, roboticists, ethicists, and philosophers. Asking "how human is too human?" in regards to robot design, the film focuses primarily on Japanese culture and their positive attitude towards technology... Se filmen her: En annen side av samme sak: Advarer mot et robotvåpenkappløp by Pål Steigan Over 1000 eksperter på kunstig intelligens og ledende forskere har undertegnet et brev som advarer mot et militært robotvåpenkappløp. Underskriverne tar til orde for forbud mot "autonome offensive våpen", melder The Guardian. Brevet som ble lagt farm på International Joint Conference on Artificial Intelligence i Buenos Aires, Argentina, er undertegnet av Teslas Elon Musk, Apple-medgrunnlegger Steve Wozniak, Google DeepMind-sjef Demis Hassabis og professor Stephen Hawking og 1000 andre eksperter på AI (kunstig intelligens) og robotutvikling. Brevskriverne sier at Kunstig intelligens har nådd et punkt der utplassering av autonome våpen er praktisk, om ikke juridisk, mulig innen få år. Vi snakker ikke om tiår. Og risikoen er stor: autonome våpen er beskrevet som den tredje revolusjonen i våpenteknologi etter kruttet og atomvåpen. Hvis en militærmakt starter med å utvikle våpen som sjøl velger ut målene og ødelegger dem, uten menneskelig kontroll, vil vi få et våpenkappløp om å utvikle slike våpen. Og i motsetning til atomvåpen krever ikke AI-våpen noen råverer som det er vanskelig å skaffe. Sluttpunktet for denne teknologiske utviklinga er opplagt: autonome våpåen vil bli morgendagens Kalashnikover. Nøkkelspørsmålet for menneskeheten i dag er om den vil starte et slikt våpenkappløp, eller hindre at det skjer. Musk og Hawking har advart mot at AI er vår største eksistensielle trussel og at en full utvikling av AI kan bety slutten for menneskeheten.

mandag 1. juni 2015

KAN VI GJØRE DET SELV? Om en ny type demokratisk økonomi

Filmen: «Kan vi gjøre det selv» fokuserer på økonomisk filosofi med vekt på begrepet økonomisk demokrati. Filmen hjelper seerne til å forstå forskjellen mellom en markedsøkonomi der forbrukernes etterspørsel driver et selskaps forbruk av varer og tjenester, og en kapitalistisk økonomi der private eiere styre produksjonen og beholde en rett til overskuddet fra økonomien. Det er en sterk økende interesse for å endre en demokratisk økonomisk modell (der arbeidstakere har mer å si i virksomheten) enn en udemokratisk modell som forbeholdes både markedet etter kapitalistiske modeller. Filmen kommer med dokumentarer av innspill fra både europeiske og amerikanske økonomiske eksperter, samt vanlige forbrukere. Forbrukerne bidrar til å avsløre kompleksiteten i disse økonomiske modeller, ved å presentere de potensielle fordelene og fallgrubene som ligger i hver av dem. Mange av intervjuobjektene argumenterer for større demokrati i arbeidslivet, og fremhever et behov for å etablere et system som vektlegger betydningen av arbeidernes velferd. Statsviter Bo Rothstein hevder at kapitalismen egentlig ser på arbeiderne på samme måten som å benytte dem som aktører i et slaverisystem. Selskaper som er bygget rundt et samarbeidsvillig arbeidsfellesskap, har mer fokus på trivsel for de som gir arbeidskraft foran profittmaksimering. Ved å gjøre ledere ansvarlige for arbeiderne, i stedet for den andre veien rundt, forbedres kvaliteten på arbeidet. Den drivende filosofien i å delegere mer makt i hendene på arbeiderne, er at de vil få mer stolthet for hva de gjør, når de er i hovedsak får jobbe selvstendig for seg selv. Janerik Larsson, tidligere visedirektør for den svenske bedriften NHO, er den primære talsmannen for å gjøre denne dokumentasjonen om til denne filmen. Han advarer at talsmenn for en demokratisk økonomi er i ferd med å utvikles til en ny ideologi basert fra dagens virkelighet som er for flytende og stadig skiftende av natur. Han hevder at han ikke har sett effektiviteten gjennomføringen av en slik praktisk økonomisk demokrati, og taler for en markedsøkonomi innenfor et demokratisk samfunn i stedet for en faktisk demokratisk økonomi. Kan vi gjøre det selv? Er hans bidrag og setter spørsmålstegn ved at demokratiet råder i så mange modeller av verdenspolitikken, men ikke i økonomiske sfærer. Ved å undersøke de viktigste forskjellene mellom marked, kapitalistiske og demokratiske økonomier, er filmskaperne i stand til å presentere de mange oppfattete fordelene med å styrke arbeiderklassen og re-kalibrere vekten av bedriftens innflytelse. Se filmen:

onsdag 22. april 2015

FREMTIDENS BILER - TRANSPORT

Norsk: Veien til å realisere en fullt funksjonell og masseprodusert elbil har vært fokus for bilindustrien. Dokumentaren "Into the Future: Transport" skisserer de enorme utfordringene knyttet til produksjon med lave utslipps elektriske drevne biler, og å kunne overbevise offentligheten om sin appell som en levedyktig, foretrukket alternativ til tradisjonelle bensinslukere. "Det er ingen tvil om at det vi ser i dag er en globalt kappløp i alle kontinenter for å produsere en trygg bil og en effektiv bil," sier Hans Greimel av Automotive News. Regionene som for øyeblikket er på ledelsen med produksjon av betydelige innovasjoner inkluderer Japan, Korea og Taiwan, som regjeringen nylig viet 300 millioner dollar i støtte til nye transportteknologier. Noen av disse elektriske kjøretøy (EV) modeller er radikalt futuristisk design; fjerne og lekker design husker hvilke typer flygende biler vi er vant til visning på science fiction-serier som The Jetsons. Men mens disse prototypene er effektive i tiltrekke massive buzz for en verden av transport langt utover vår nåværende, er det virkelige arbeidet som gjøres for å utstyre populære og lang eksisterende design med denne nye teknologien. I slike tilfeller, effektivitet og funksjonalitet er de dominerende mål og de mest skremmende hindringer å overvinne. Forsknings- og produktutvikling innsats på batteriet industrien ligge i forkant av møte disse utfordringene. Battericellene som trengs for å drive en EV for enhver ønskelig lengde på avstand har lenge vært for klumpete og uholdbar. Men ved å tilpasse og utvide på gjennombruddene av nanoteknologi har forskere jobbet hardt med å produsere kompakte battericeller som kan utføre på en større kapasitet. Tilpasning er en annen viktig faktor. Når den elektriske-drevet bil tar slutt tak i bilbransjen markedet til en utbredt grad, vil landskapet av våre veier og vår levemåte gjennomgå en dyp metamorfose. En slik endring vil innebære bygging av ladestasjoner som må befolker løse hjørner hele kloden. Den verdensomspennende aksept av EV-teknologien kan ikke skje uten en samfunnsmessig endring i tenkning. Med stor innsikt og optimistisk energi, Into the Future: Transport illustrerer det arbeidet som nå gjøres for å gjøre dette skiftet en realitet. ENGLISH: The road to realizing a fully functional and mass produced electric car has been a rough one, but the automotive masters in Asia have been leading the race. The documentary Into the Future: Transport outlines the tremendous challenges associated with producing low-emission electric-powered vehicles, and convincing the public of their appeal as a viable, preferable option to traditional gas guzzlers. "There's no question that what we see today is a global race across all the continents to produce a safe car and an efficient car," says Hans Greimel of Automotive News. The regions which are currently on the cusp of significant automotive innovations include Japan, Korea, and Taiwan, whose government recently dedicated 300 million dollars in support of new transport technologies. Some of these electric vehicle (EV) models are radically futuristic in design; otherworldly and sleek designs recall the types of flying cars we're accustomed to viewing on science fiction shows like The Jetsons. But while these prototypes are effective in garnering massive buzz for a world of transportation far beyond our current one, the real work is being done to outfit popular and long-existing designs with this emerging technology. In those instances, efficiency and practicality are the dominant goals and the most daunting hurdles to overcome. The research and product development efforts of the battery manufacturing industry lie at the forefront of meeting these challenges. The battery cells needed to power an EV for any desirable length of distance has long been too bulky and untenable. But by adapting and expanding upon the breakthroughs of nanotechnology, researchers have been working diligently to produce compact battery cells that can perform at a greater capacity. Adaptation is another key consideration. When the electric-powered car eventually takes hold of the automotive marketplace to a widespread degree, the landscape of our roads and our way of life will undergo a profound metamorphosis. One such change will involve the construction of charging stations which must populate endless corners throughout the globe. The worldwide acceptance of EV technology cannot occur without a societal shift in thinking. With great insight and optimistic energy, Into the Future: Transport illustrates the work that is currently being done to make this shift a reality.

tirsdag 14. april 2015

Skjult påvirkning: Økningen av Kollektivisme

2015, HJEMME »Conspiracy - 82 MIN 15 KOMMENTARER Skjult påvirkning: Økningen av Kollektivisme Til en viss grad, er vi alle i stand til å bli slaver for andres ideologier. Men hva om denne verdens eliten infiltrerer våre utdanningssystemer og andre informasjonskilder, og bruker deres tilsynelatende ubegrenset makt og innflytelse til å indoktrinere oss til å følge deres ideologiske agenda? Vil vi være smarte nok til å gjenkjenne og kjempe mot denne tilslørte formen for hjernevasking? Det er bare ett spørsmålene som denne nye dokumentaren belyser. Står vi i fare for å bli hjernevasket fordi det er mest komfortabelt? Hvor viktig er det å ta tilbake kontrollen med kritisk individuell tenkning, refleksjon og identitet? Filmen dokumenterer kunsten med propaganda og påvirkning, og hvordan media blir «matet» og taktisk manipulerer oss som publikum. Dette er ikke nytt, men allerede i 1928 avslørt med Edward Bernays propagandauttrykk: "vi er styrt, våre sinn er formet, vår smak er skapt, våre ideer er bestemt, stort sett av menn har vi aldri har hørt om." Er dagens globale utdanningssystem, en arena som styres på en slik måte? Filmen støttes økonomisk av Charlotte Iserbyt, en tidligere seniorpolitisk rådgiver for Utdanningsdepartementet i USA. Filmen er viktig, og dokumenterer viktigheten av en økt fokus på kollektivisme som oppskrift for krav om økt offentlig åpenhet.

tirsdag 24. mars 2015

GULL - The secret world of gold

Hvor ble det av gullet - som skulle garantere våre penger? MÅNEDENS UTVALGTE Dokumentarfilm 42 min.: «The Secret World of Gold HD” Science Technology. Dokumentarfilm. GULL er et grunnstoff med symbolet Au og atomnummer 79. Det er en tett, myk, bøyelig, duktilt metall, med en lys gul farge og glans som er ansett attraktiv, og opprettholdes uten å skades i luft eller vann. Filmen viser gullets hemmelige samfunn og ny æra. En historisk gjennomgang om gullets historie, og om hvordan dette hemmelige samfunnet påvirker makt, politikk og dermed deg. Gullet verdsettes så høyt at mennesker er villig å lyve, jukse, stjele og drepe. Se filmen.

søndag 22. mars 2015

Lær om BANKSYSTEMET - FØDERALE BANK SYSTEMET - FEDERAL BANK SYSTEM

Century of Enslavement The History of The Federal Reserve: tid: 1:30:11 (1 time 30 min.) Original from: corbettreport https://www.youtube.com/user/corbettreport, Original Video: https://www.youtube.com/watch?v=5IJeemTQ7Vk TRANSCRIPT AND RESOURCES: http://www.corbettreport.com/federalreserve/ Hva er dagens Federal Reserve-systemet? Hvordan startet dagens banksystem? Er det en del av den føderal regjering og vårt demokratiske system? Hvordan skapes penger? Hvorfor er det offentlige rom holdt utenom om disse viktige saker? I denne helaftens dokumentarfilmen, basert på " The Corbett Rapporter" utforskes disse viktige spørsmålene og du får lære om virkelighetens USA sentralbank - som hele den vestlige verden er basert sitt system på.

søndag 15. mars 2015

ETHOS - og vår systemkrise

Filmen Ethos, er en grundig dokumentar av Woody Harrelson. Han viser våre systemfeil, og hvilke mekanismer som motvirker demokrati, miljøarbeid og fellesskapsgoder. Han dokumenterer via forskning om dagens relasjoner mellom politikk, globale selskaper og media. De fleste av oss har lurt på når grensen mellom demokrati og likestilling overgås av urettferdighet og korrupsjon. Filmen Ethos åpner en "Pandoras eske" med å vise til røtter i krysningspunktet mellom kapitalismen-kontra-demokrati, der makteliten vektlegger økonomisk avkastning foran mennesker. Du blir stående som en økonomisk faktor og observatør - og er den eneste som kan ta tilbake kontrollen. Fordi: Det eneste de bryr seg om er DINE PENGER og din rolle som økonomisk faktor for deres prioritering: SINE PENGER. Menneskene føler seg maktesløse, og kan bare beseires med å endre seg selv og sine egne prioriteringer. Du må selv være som et speil og må kjenne din egen fiende. Og fakta er at alt er en illusjon, og du har makten til å snu opp ned på systemet. Se filmen og del den med dine venner og kjente.

torsdag 5. mars 2015

MAGEREAKSJONER (GUT REACTION) - MAT OG HELSE

Mange mener at maten vi spiser utgjør en viktig rolle i å bestemme vår sårbarhet overfor mange potensielt livstruende tilstander, inkludert fedme, høyt blodtrykk, hjertesykdom og diabetes. Ernæringsforskning vurderer sammenhengen mellom kosthold og kronisk sykdom fra et lovende nytt perspektiv: samspillet mellom bakterier i mat og vår mage- tarmfunksjon. Dokumentarfilmen «GUT REAKSJON»/ MAGE REAKSJONER, viser til sykdomsforebygging og sammenhengen til å gi næring til tarmbakteriene våre. Siden 1850 tallet har helsevitenskapen vist til bakterier og parasitter som noe ekkelt som må unngås for enhver pris, men nå fokuserer moderne teknologi på hvilke interne funksjoner som den mikrobielle verden faktisk gjør. De «gode bakterier» regulerer immunforsvaret, og er avgjørende for vår fysiske og mentale helse. Filmen «GUT REACTION/Magereaksjoner» viser naturens bakterier fra vi blir født. En naturlig vaginal fødsel overfører sunne bakterier fra mor og forsvar for skadelige miljøelementer. Forskerne mener at økningen av antall keisersnitt bidrar til økningen av av astma, allergi og kroniske tilstander. Kan våre naturlige bakterier være et barometer for verdens mest katastrofale sykdommer? Filmen gir oss et innblikk i en ny verden innen ernæringsforskning, og foreslår en naturlig frisk tilnærming for et godt liv. På bare 28:08 min.

tirsdag 3. mars 2015

THE CHOICE IS OURS!!! Det er VÅRT VALG!!!

Endelig filmen fra the Venus Project: VALGET ER VÅRT!!! 59 min. Med norsk teksting! Denne filmen serien utforsker mange aspekter av vårt samfunn. Å revurdere hva som er mulig i vår verden, må vi vurdere hvilken fremtid vi og våre barn ønsker å leve i. Selv om vi omtaler den som sivilisasjonen, er det alt annet enn sivilisert. Visjoner om global enhet og fellesskap har lenge inspirert menneskeheten, men de sosiale ordninger frem til i dag i stor grad klart å produsere en fredelig og produktiv verden. Mens vi synes å være teknisk avansert, har våre verdier og atferd ikke blitt det. Muligheten for en optimistisk fremtid står i sterk kontrast til våre nåværende sosiale, økonomiske og miljømessige dilemmaer. Valget er vårt omfatter intervjuer med kjente forskere, mediefolk, forfattere og andre tenkere som utforsker de vanskelighetene vi står overfor.

onsdag 25. februar 2015

http://topdocumentaryfilms.com/collaboration-edge-new-paradigm/

søndag 25. januar 2015

NIKOLAI TESLA. Hvem var han?

Du har sikkert hørt om oppfinneren Nikolai Tesla fra Serbia. Hans oppfinnelser og oppdagelser har fått stor fokus - og mange mener at hans visjoner nå er fremtidens løsninger. Her kommer filmen. 1 time 26 minutter. Sett deg ned i godstolen med en notatbok og penn. Her er mye å lære. BBC sin omtale: BBC Dokumentar 2014 -Nikola Teslas Liv som dokumentar. Vist på BBC, National Geographic, nasjonale medier, Discovery Channel, med flere.

torsdag 8. januar 2015

Symbols of an Alien Sky (Full Documentary)

Vi som lever idag, har gjerne en forestilling om at vi lever i "det moderne samfunnet". Og jo mer vi ser på fortidens mystiske kulturer og monumenter, jo større ærefrykt får vi. Fortidens sivilisasjoner var så ulike fra den kultur vi kjenner idag: Så forskjellig at vi har vansker med å forstå at det går an. Denne dokumentarfilmen om symboler fra fortiden som vi vil forstå og tolke. Symboler og guder som var grunnlaget for kulturelle teorier - og eksisterer helt opp til idag. Nå kan du lære mer om hva de betyr, og delta i dokumentarfilmens forståelse og fortolkning. Den kan gi den en annen forståelse for hva som er "det moderne samfunn". 1 time 15 min.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??