onsdag 12. august 2015

POWER TO THE PEOPLE - MAKT TIL FOLKET

I Nederland tar vanlige borgere ansvar for å skape sine egne energikilder, gjennom å gjøre egen installasjon av solcellepaneler og vindmøller. Denne praksisen har vokst seg til en stor bevegelse, og truer overlevelsesevnen til de tradisjonelle kraftselskaper i regionen. Filmdokumentaren "Makt til folket", har utforsket dette fenomenet, og hvordan det har endret befolkningens tillit til økonomisk resultatfokusert selskapsstrukturer, og empowered deres evne til selvforsyning. Kan en lignende bevegelse gjøres mulig i andre land, og bidra til bedre miljø og helse for folket? Hva skjer når naboene samarbeider om å dele kostnadene ved alternative energi metoder, slik det har blitt gjort på den danske øya Samsø? Resultatet er alle de besparelser de nyter ved å slippe unna kraftselskapene, og overskuddet de tjener fra de energiene de selv produserer. I tillegg hevder filmen at disse "grønne energiprisene" ventes å ligge stabilt, i forhold til de tradisjonelle energikostnader vil fortsette å stige for hvert tiår. Praksisen får store konsekvenser for regionen som helhet; og det betyr at de sparer penger. Det som skjer i Nederland påvirker ikke bare økonomien. Men folket får tilbake kontrollen ved å bli sine egne leverandører, og samarbeider bedre for å danne et mer sammensveiset samfunn; spesielt å oppleve hva det vil si å leve i et virkelig demokratisk samfunn. Sammen unngår de store energiselskaper og blir uavhengige for fremtiden. Som dokumentert i filmen, det er bare et spørsmål om tid før en bærekraftig energirevolusjon i Samso begynner å ta tak i hele verden. Når forbrukerne omfavne muligheten til å bli energiuavhengige, vil de sannsynligvis føler seg inspirert til å fortsette utviklingen i andre områder av livet også. "Folket tar makten", sier Marjan Minnesma, en bærekraft entusiast, og en av flere entreprenørielle fag blir omtalt i filmen. "Dette er sosial bærekraft, noe som betyr at folk får gruppeforsikringer, eller de koker sammen eller tilby omsorg sammen for å holde de eldre i hjemmet." Makt til folket viser oss at revolusjonen har faktisk begynt, og det er ingen grense for hva vi kan oppnå når vi jobber sammen. Engelsk: In the Netherlands, ordinary citizens are assuming responsibility for generating their own sources of energy through the installation of solar panels and wind turbines. This practice has grown into a widespread movement, and threatened the viability of traditional power companies in the region. As explored in the documentary Power to the People, this phenomenon has altered the population's reliance on profit-centered corporate structures, and empowered their capacity for self-sufficiency. Can a similar movement be made possible in other realms of daily existence such as health care? When neighbors collaborate to share the costs of alternative energy methods, as it has been done on the Danish island of Samso, the entire community benefits. This is reflected in the savings they enjoy from bypassing the power companies, and the profits they incur from the surplus energies they generate. In addition, the film argues that green energy prices are expected to remain fixed as traditional energy costs continue to rise with each passing decade. The practice also has wider ramifications for the region as a whole; it means additional savings on the price tags of goods and services that customarily inflate with rising fuel and oil costs. What's occurring in the Netherlands transcends mere economics. By becoming their own suppliers, these consumers band together to form a more tight-knit community; one whose unified voice epitomizes what it means to live in a truly democratic society. Together, they are sidestepping big corporations by crafting an entirely new energy independent future of their own making. As evidenced in the film, it's just a matter of time before the sustainable energy revolution in Samso begins to take hold throughout the globe. Once consumers embrace the opportunity to become energy independent, they will likely feel inspired to continue the trend in other areas of their lives as well. "The people are taking charge," says Marjan Minnesma, a sustainability accelerator and one of several entrepreneurial subjects featured in the film. "There's social sustainability, meaning people get group insurances, or they cook together or offer care together to keep the elderly at home." Power to the People shows us that the revolution has indeed begun, and there's no limit to what we can achieve when we work together.

Ingen kommentarer:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??